Menu Close

Statut Vojvođanskog IKT klastera

U skladu sa odredbama čl. 10., 11. i 12.  Zakona o udruženjima  („Službeni glasnik RS“ br. 51 /09) na osnivačkoj skupštini održanoj dana 16. marta 2010. godine u Novom Sadu, usvojen je:

 

STATUT

POSLOVNOG UDRUŽENJA

“VOJVOĐANSKI IKT KLASTER”

 

Član 1.

U cilju razvoja informacionih i telekomunikacionih tehnologija na teritoriji AP Vojvodiine, osnivači Poslovnog udruženja „Vojvođanski IKT klaster“ (u daljem tekstu: Poslovno udruženje) ovim Statutom uređuju svoje međusobne odnose sa Poslovnim udruženjem, kao i međusobne odnose, povodom osnivanja, u skladu sa zajedničkim ciljevima i interesima.

 Član 2.

Osnivači su saglasni da je Poslovno udruženje jedinstvena, nestranačka organizacija u koju se slobodno i dobrovoljno udružuju, radi ostvarivanja svojih interesa u oblasti sektora informaciono komunikacionih tehnologija (u daljem tekstu – IKT sektora) preduzeća i ostala pravna lica koja direktno ili indirektno doprinose razvoju informacionih i telekomunikacionih tehnologija na teritoriji AP Vojvodine.

Poslovno udruženje deluje kao jedinstvena organizacija.

 

I – OSNOVNI CILJEVI I ZADACI POSLOVNOG  UDRUŽENJA

 Član 3.

Osnovni ciljevi i zadaci Poslovnog udruženja su da:

 • bude u funkciji ostvarivanja i očuvanja zajedničkih interesa i potreba svojih članova u oblasti IKT delatnosti;
 • uspostavi jedinstven sistem informisanja svojih članova o svim pitanjima od interesa za obavljanje IKT delatnosti;
 • zastupa i štiti interese svojih članova pred državnim organima, privrednim i drugim organizacijama;
 • pruža stručnu i savetodavnu pomoć svojim članovima;
 • kreira i podstiče razvoj IKT delatnosti u AP Vojvodini, služeći se pri tom  međunarodnim iskustvima i dostignućima;
 • ostvaruje saradnju sa IKT organizacijama i udruženjima u zemlji, zemljama u regionu i evropskim i svetskim udruženjima;
 • prati zakonodavstvo, postojeće stanje i aktuelne probleme u IKT delatnosti  u Srbiji i predlaže nadležnim državnim organima preduzimanje neophodnih mera u toj oblasti;
 • radi na unapređenju IKT delatnosti, uvođenju i implementaciji savremenih svetskih iskustava i dostignuća u ovoj oblasti;
 • radi na uspostavljanju standarda i pravila,  kao i njihovoj primeni u domenu zaštite i očuvanja životne sredine;
 • radi na popularizaciji i praktičnoj primeni najnovijih naučnih dostignuća u ovoj oblasti;
 • radi na unapređenju informisanja šire javnosti, organizaciji i sprovođenju marketinških aktivnosti kao i izdavačko-propagandne i informativne delatnosti u ovoj oblasti;
 • razvija i neguje međusobnu solidarnost i uzajamnost među članovima i ostalim učesnicima u prometu roba i usluga u IKT sektoru;
 • organizuje obuku predstavnika članova i drugih zainteresovanih, kroz organizaciju seminara, radionica i studijskih putovanja, specifičnih obuka u kooperaciji sa istraživačkim i obrazovnim institucijama u cilju obrazovanja i stručnog usavršavanja članova i drugih, kao i drugi vidovi stručnog usavršavanja.

Član 4

Poslovno udruženje u ostvarivanju svojih ciljeva, sarađuje sa republičkim, pokrajinskim i lokalnim organima vlasti, preduzećima i drugim organizacijama i udruženjima u zemlji i sa međunarodnim organizacijama i inostranim partnerima u ovoj oblasti.

Poslovno udruženje predstavlja, zastupa i štiti interese svojih članova i organizacija u zemlji i inostranstvu i nosilac je prava i obaveza u međunarodnoj saradnji sa odgovarajućim organizacijama.

Poslovno udruženje može pristupiti međunarodnim i domaćim organizacijama koje se bave istom ili sličnom delatnošću. O članstvu Poslovnog udruženja u međunarodnim i domaćim organizacijama odlučuje Skupština.

 

II – STATUSNA PITANJA

Član 5.

Poslovno udruženje je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom, Osnivačkim aktom i Statutom.

Kao pravno lice,  Poslovno udruženje u ostvarivanju svojih ciljeva i delatnosti, posluje sa trećim licima sa ograničenom odgovornošću i ima sva ovlašćenja u pravnom prometu u skladu sa Zakonom o udruženjima i drugim pozitivnim pravnim propisima.

Poslovno udruženje upisuje se u registar kod nadležnog organa.

Član 6.

Pun naziv udruženja je: „POSLOVNO UDRUŽENJE VOJVOĐANSKI IKT KLASTER“ Novi Sad.

Pun naziv udruženja ćiriličnim pismom je: „ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ВОЈВОЂАНСКИ ИКТ КЛАСТЕР“ Нови Сад.

Naziv udruženja na engleskom jeziku je:VOJVODINA ICT CLUSTER“ Novi Sad.

Skraćeni naziv ćiriličnim pismom je: ПУ ВОЈВОЂАНСКИ ИКТ КЛАСТЕР Нови Сад.

Odluku o promeni naziva donosi Skupština Poslovnog udruženja.

Član 7.

Sedište Poslovnog  udruženja  je u Novom Sadu, u ulici Trg Dositeja Obradovića broj 6.

Odluku o promeni sedišta donosi Skupština Poslovnog udruženja.

 

III – ČLANSTVO U POSLOVNOM UDRUŽENJU

Član 8.

Članstvo u Poslovnom udruženju je dobrovoljno i stiče se učlanjenjem pravnih lica koja zadovoljavaju uslove iz člana 1. ovog Statuta, odnosno potpisivanjem Osnivačkog akta Poslovnog  udruženja (u daljem tekstu: redovni članovi).

Član 9.

Članstvo u Poslovnom udruženju se može steći i potpisivanjem Ugovora o pristupanju Poslovnom udruženju.

Zainteresovano lice podnosi molbu za članstvo Upravnom odboru koji je razmatra uvažavajući mišljenje direktora Poslovnog udruženja. Nakon toga Upravni odbor predlaže Skupštini donošenje odluke o prijemu novog člana.

Skupština odluku o prijemu novog člana donosi prostom većinom prisutnih članova.

Glasanje o prijemu novog člana se može obaviti i elektronskim putem, ukoliko ne postoji protivljenje nekih od članova.

Članovi Poslovnog  udruženja su jednaki  u pravima, obavezama i odgovornostima u Poslovnom udruženju.

Član 10.

Poslovno udruženje može imati i počasne članove. Počasni članovi Poslovnog  udruženja su pravna lica, vladine i nevladine organizacije neprofitnog karaktera i fizička lica koja imaju zadatak i interes da doprinesu razvoju IKT sektora. Počasni članovi Poslovnog  udruženja učestvuju u radu organa i tela Poslovnog  udruženja po pozivu Upravnog odbora, bez prava odlučivanja.

Poslovno udruženje može imati i pridružene članove. Pridruženi članovi Poslovnog udruženja su pravna lica koja žele da učestvuju u radu Poslovnog udruženja, ali bez prava na učešće u upravljanju niti donošenju odluka. Prava i obaveze pridruženih članova će biti regulisani posebnim aktima Skupštine i Upravnog odbora Poslovnog udruženja.

Član 11.

Članovi Poslovnog  udruženja svoja prava, obaveze i odgovornosti ostvaruju preko svojih ovlašćenih predstavnika u organima Poslovnog  udruženja.

 

IV  – PRAVA I OBAVEZE REDOVNIH ČLANOVA

Član 12.

Prava i obaveze redovnih članova Poslovnog udruženja su

 • da učestvuju u donošenju programa i plana rada Poslovnog  udruženja;
 • da koriste usluge, pomoć i zaštitu u zemlji i inostranstvu i druge pogodnosti koje će obezbeđivati Poslovno udruženje;
 • da daju predloge, mišljenja i sugestije vezane za donošenje akata, odluka i zaključaka Poslovnog  udruženja;
 • da pokreću inicijativu i učestvuju u ostvarivanju ciljeva i zadataka Poslovnog  udruženja, posebno u oblasti razvoja i zaštite članova i unapređenja i razvoja IKT delatnosti u AP Vojvodini;
 • da biraju i budu birani u organe i radna tela Poslovnog  udruženja;
 • da su redovno informisani o svim važnim pitanjima vezanim za delatnost Poslovnog  udruženja, kao i  da koriste poslovne i druge informacije kojima raspolaže Poslovno udruženje;
 • da prihvataju Statut i izvršavanje obaveza utvrđenih Statutom i drugim opštim aktima organa i tela Poslovnog  udruženja;
 • da redovno plaćaju članarinu;
 • da svojim radom i delovanjem aktivno doprinose ostvarivanju ciljeva i zadataka Poslovnog  udruženja;
 • da čuvaju ugled člana ove organizacije, kao i ugled same organizacije;
 • da u odnosima sa trećim licima ne koriste i ne zloupotrebljavaju informacije o odlukama i aktivnostima organa i tela Poslovnog  udruženja.

 

V  – PRAVA I OBAVEZE POČASNIH ČLANOVA

Član 13.

Prava i obaveze počasnih članova su:

 • da koriste pogodnosti koje omogućuje status počasnog člana Poslovnog  udruženja;
 • da su redovno informisani o svim važnim pitanjima vezanim za delatnost Poslovnog udruženja;
 • da prihvataju Statut i druga opšta akta organa i tela Poslovnog  udruženja;
 • da svojim radom i delovanjem aktivno doprinose ostvarivanju ciljeva i zadataka Poslovnog  udruženja;
 • da čuvaju ugled ove organizacije;
 • da u odnosima sa trećim licima ne koriste i ne zloupotrebljavaju informacije o odlukama i aktivnostima organa i tela Poslovnog  udruženja.

 

VI – ČLANARINA

Član 14.

Članarina u Poslovnom udruženju je obavezna za sve redovne članove.

Visina članarine, kategorizacija, način uplate i ostali aspekti vezani za članarinu se određuju posebnim aktom koji usvaja Skupština.

 

VII – PRESTANAK ČLANSTVA

Član 15.

Svojstvo redovnog i počasnog člana Poslovnog  udruženja prestaje:

 • jednostranom pismenom izjavom o istupanju;
 • neplaćanjem članarine u uzastopnom periodu od 6 (šest) meseci;
 • brisanjem iz registra Agencije za privredne registre (za pravna lica i preduzetnike) odnosno evidencije drugog nadležnog organa;
 • isključenjem iz Udruženja zbog povrede odredaba Statuta i Osnivačkog akta Poslovnog  udruženja.

 

 VIII – ORGANI POSLOVNOG  UDRUŽENJA

Član 16.

Organi Poslovnog  udruženja su:

 1. Skupština
 2. Upravni odbor
 3. Direktor

 

SKUPŠTINA POSLOVNOG  UDRUŽENJA

Član 17.

Skupština je najviši organ Poslovnog  udruženja.

Skupštinu čine po jedan ovlašćeni predstavnik svih osnivača i članova koji su nakon osnivanja potpisali ugovor o pristupanju poslovnom udruženju.

Član 18.

Skupština obavlja sledeći delokrug poslova:

 1. Donosi Statut;
 2. Donosi poslovnik o svom radu i o radu radnih tela koja obrazuje;
 3. Donosi dugoročne i godišnje programe rada;
 4. Donosi  godišnji finansijski plan i usvaja završni račun;
 5. Donosi odluku o visini članarine, kategorizaciji, načinu uplate i ostalim aspektima vezanim za članarinu;
 6. Usvaja izveštaje o radu Upravnog odbora;
 7. Donosi odluke o pribavljanju i otuđivanju kapitalne imovine Poslovnog  udruženja;
 8. Bira i razrešava predsednika i potpredsednika Skupštine;
 9. Bira i razrešava članove Upravnog odbora;
 10. Donosi konačna rešenja po žalbama;
 11. Donosi odluku o prestanku rada Poslovnog  udruženja;
 12. Razmatra predloge i inicijative i obavlja druge poslove u skladu sa zakonima i drugim aktima;
 13. Utvrđuje politiku i platformu saradnje sa međunarodnim strukovnim organizacijama i domaćim i inostranim finansijsko-kreditnim institucijama i u okviru toga donosi odgovarajuće odluke;

Skupština može ovlastiti Upravni odbor da između dve sednice Skupštine donosi odluke o pitanjima koja su u njenoj nadležnosti, s tim da je Upravni odbor u tom slučaju dužan da dostavi Skupštini izveštaj na prvoj narednoj sednici.

Član 19.

Skupština ima predsednika i potpredsednika.

Mandat predsednika i potpredsednika Skupštine Poslovnog udruženja traje 2 (dve) godine i  po isteku mandata isto lice može biti ponovo izabrano na ovu funkciju.

Predsednik Skupštine Poslovnog udruženja:

 1. Stara se o pripremanju sednica Skupštine;
 2. Potpisuje opšta akta i odluke koje donosi Skupština;
 3. Prati izvršenje odluka i zaključaka donetih na sednicama Skupštine;
 4. Izvršava odluke i druga akta Skupštine;
 5. Stara se o redovnom informisanju Skupštine i drugih organa;
 6. Obavlja i druge poslove iz delokruga rada Skupštine.

Skupština zaseda, po pravilu, jednom  godišnje.

Sednice Skupštine saziva predsednik po sopstvenoj inicijativi, na pismeni zahtev Upravnog odbora ili pismeni zahtev najmanje trećine redovnih članova Skupštine.

Član 20.

Skupština može punopravno da radi i odlučuje, ako sednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja redovnih članova.

Skupština donosi odluke prostom većinom glasova prisutnih članova sa pravom glasa.

Ukoliko na zasedanje Skupštine ne dođe više od polovine članova sa pravom glasa, odmah se zakazuje novo zasedanje koje mora da bude održano u roku od 30 dana. Na ponovljenom zasedanju Skupština odlučuje prostom većinom prisutnih članova sa pravom glasa, bez obzira da li je prisutno više od polovine ukupnog broja redovnih članova.

Član 21.

Glasanje u Skupštini je javno, osim ako članovi Skupštine ne odluče drugačije.

 

UPRAVNI ODBOR POSLOVNOG  UDRUŽENJA

Član 22.

Upravni odbor je organ upravljanja Poslovnog udruženja i njegove članove bira Skupština prostom većinom svih glasova a na predlog bilo kog člana u skladu sa zakonom, Osnivačkim aktom, Statutom i drugim aktima.

Upravni odbor ima 7 (sedam) članova čiji mandat traje 2 (dve) godine i koji se mogu ponovo birati.

Član 23.

Upravni odbor obavlja sledeći delokrug poslova:

 1. Podnosi predloge odluka za Skupštinu i izvršava njene odluke;
 2. Podnosi predlog poslovne politike Poslovnog udruženja za jednogodišnji period;
 3. Podnosi predlog finansijskog plana;
 4. Donosi opšte akte koje ne donosi Skupština;
 5. Stara se o pripremi godišnjeg obračuna i usvaja periodični obračun;
 6. Priprema godišnje računovodstvene iskaze, izveštaje o poslovanju i sprovođenju poslovne politike;
 7. Predlaže način reinvestiranja dobiti u poslovanje Poslovnog udruženja;
 8. Bira predsednika Upravnog odbora iz svojih redova;
 9. Bira i razrešava direktora Poslovnog udruženja;
 10. Daje smernice direktoru za ostvarivanje poslovne politike i vrši nadzor nad zakonitošću rada direktora;
 11. Odlučuje o davanju saglasnosti direktoru za iznose preko 2.000 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS;
 12. Priprema predlog o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim asocijacijama i klasterima;
 13. Odlučuje o davanju saglasnosti za punomoćja;
 14. Utvrđuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta Poslovnog udruženja vode uredno i u skladu s propisima, i odlučuje o davanju na veštačenje;
 15. Odlučuje o načinu vođenja, korišćenja, uništavanja, broju, vrsti pečata i štambilja;
 16. Donosi Poslovnik o svom radu,
 17. Odlučuje o drugim pitanjima predviđenim zakonom, Ugovorom o osnivanju i Statutom.

Upravni odbor može obavljanje određenih poslova iz svog delokruga poveriti direktoru Poslovnog udruženja, pri čemu Upravni odbor određuje i rok za podnošenje izveštaja o realizaciji, odnosno o toku realizacije poverenih poslova.

Poveravanje poslova direktoru se vrši pisanom odlukom Upravnog odbora i ne isključuje odgovornost Upravnog odbora za njihovo obavljanje. Pravo na obavljanje poverenih poslova može se opozvati u svako doba.

Član 24.

Radom Upravnog odbora rukovodi predsednik koji se bira na prvoj sednici Upravnog odbora imajući u vidu princip adekvatne zastupljenosti i rotacije kadrova.

Predsednik Upravnog odbora Poslovnog udruženja:

 1. Stara se o pripremanju sednica Upravnog odbora;
 2. Potpisuje opšta akta i odluke koje donosi Upravni odbor;
 3. Prati izvršenje odluka i zaključaka donetih na sednicama Upravnog odbora;
 4. Izvršava odluke i druga akta Upravnog odbora;
 5. Stara se o redovnom informisanju članova Upravnog odbora i drugih organa Poslovnog  udruženja;
 6. Obavlja i druge poslove iz delokruga rada Upravnog odbora Poslovnog  udruženja;
 7. Obavlja funkciju direktora Poslovnog udruženja u situacijama kada ta pozicija nije popunjena ili je sprečen da obavlja svoju funkciju.

Član 25.

Mandat  predsednika UO, odnosno članova Upravnog odbora može prestati pre isteka mandatnog perioda u sledećim slučajevima:

 1. podnošenjem ostavke na članstvo u Upravnom odboru, i
 2. razrešenjem od strane Skupštine.

Predlog za opoziv predsednika, odnosno člana Upravnog odbora pre isteka mandata može dati Upravni odbor i svaki član Poslovnog udruženja, u slučajevima nesprovođenja odluka Skupštine i Upravnog odbora, ili ako smatraju da je njegovom krivicom naneta šteta Poslovnom udruženju.

 

DIREKTOR POSLOVNOG UDRUŽENJA

Član 26.

Poslovno udruženje predstavlja i zastupa direktor Poslovnog udruženja.

Direktora Poslovnog udruženja bira, imenuje i razrešava Upravni odbor.

Mandat direktora traje 4 (četiri) godine uz mogućnost reizbora.

Direktor obavlja sledeći delokrug poslova:

 1. Organizuje i vodi poslovanje Poslovnog udruženja;
 2. Zastupa i predstavlja Poslovno udruženje prema trećim licima;
 3. Stara se o zakonitosti rada Poslovnog udruženja i odgovara za zakonitost rada Poslovnog udruženja;
 4. Odlučuje o korišćenju sredstava Poslovnog udruženja za tekuće poslove do iznosa 2000 EURa;
 5. Odlučuje o angažovanju lica za poslove u Poslovnom udruženju, o prestanku radnog odnosa i njihovoj odgovornosti u vezi sa poverenim poslovima;
 6. Odlučuje o službenim putovanjima zaposlenih u Poslovnom udruženju;
 7. Priprema predloge odluka za Skupštinu i Upravni odbor Poslovnog udruženja i izvršava njihove odluke;
 8. Priprema predlog poslovne politike Poslovnog udruženja za jednogodišnji period;
 9. Donosi opšte akte koje ne donosi Skupština Poslovnog udruženja i Upravni odbor;
 10. Daje smernice zaposlenima za ostvarivanje poslovne politike;
 11. Obavlja druge poslove po nalogu Upravnog odbora Poslovnog udruženja.

Pored ovih poslova, Direktor  može obavljati i druge poslove koji zakonom, Osnivački aktom, Statutom ili drugim aktima Poslovnog udruženja nisu u delokrugu rada drugih organa.

Direktor može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu punomoćje za zastupanje Poslovnog udruženja uz prethodnu pismenu saglasnost Upravnog odbora.

Član 27.

Upravni odbor Poslovnog udruženja može razrešiti direktora pre isteka mandata:

 1. ako Poslovno udruženje posluje sa gubitkom;
 2. zbog nesposobnosti da uspešno organizuje i vodi poslovanje Poslovnog udružnja, kao i da se stara o zakonitosti rada;
 3. ako svojom krivicom nanese materijalnu štetu Poslovnom udruženju;
 4. ako ne poštuje odredbe zakona;
 5. ukoliko je pravosnažnom sudskom presudom osuđen za krivično delo koje ga čini nepodobnim za vršenje ove funkcije, i
 6. na sopstveni zahtev.

Predlog za razrešenje direktora Poslovnog udruženja može podneti:

 1. najmanje 2 člana Upravnog odbora, ili
 2. najmanje 25% redovnih članova,

Obrazloženi Predlog za razrešenje dostavlja se u pismenom obliku Upravnom odboru Poslovnog udruženja.

Prestankom mandata direktora Poslovnog udruženja, prestaje mu radni odnos, ukoliko Skupština ne odluči drugačije.

 

IX – RADNA TELA POSLOVNOG  UDRUŽENJA

Član 28.

Skupština i Upravni odbor Poslovnog  udruženja, svako u okviru svojih nadležnosti, mogu obrazovati stalna ili povremena radna tela udruženja koja će se baviti određenom problematikom ili temama iz delokruga rada Poslovnog  udruženja.

 

VIII – IMOVINA POSLOVNOG  UDRUŽENJA

Član 29.

Imovinu Poslovnog  udruženja čine stvari, prava i novac.

Član 30.

Imovina koja se koristi za ostvarivanje ciljeva i zadataka Poslovnog  udruženja se stiče iz:

 1. Osnivačkog uloga članova;
 2. Članarine, čiju visinu određuje Skupština na predlog Upravnog odbora;
 3. Prihoda koji se ostvare na bazi usluga u odnosu na članove i druga pravna ili fizička lica;
 4. Prihoda od imovine;
 5. Priloga i prihoda od donacija, i
 6. Drugih prihoda.

Imovinom Poslovnog  udruženja raspolaže Upravni odbor i određuje lica koja su ovlašćena za potpisivanje finansijskih dokumenata.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ciljeva i zadataka Poslovnog  udruženja predviđaju se finansijskim planom.

 

IX – PRIZNANJA I NAGRADE

Član 31.

Na predlog Upravnog odbora Skupština može dodeljivati nagrade, diplome, plakete i druga priznanja.

 

X – JAVNOST RADA

Član 32.

Rad Poslovnog  udruženja  je javan.

Javnost rada u odnosu na članstvo obezbeđuje se putem pisanih informacija koje se distribuiraju svim članovima ili na drugi prigodan način.

 

XI – AKTI POSLOVNOG  UDRUŽENJA

Član 33.

Akti Poslovnog  udruženja su Statut, pravilnici, poslovnici i drugi akti koji su u saglasnosti sa zakonom i aktima Poslovnog udruženja.

 

XII ZNAK – LOGO POSLOVNOG UDRUŽENJA

Član 34.

Poslovno udruženje ima svoj znak – logo, koji utvrđuje Upravni odbor.

Znak – logo Poslovnog  udruženja i druga obeležja jedinstveno se koriste u svim organizacijama koje su članovi Poslovnog  udruženja. Pored sopstvenih obeležja, organizacije – članovi mogu koristiti i obeležja Poslovnog  udruženja uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora.

O promeni naziva, skraćenog naziva, sedišta i znaka – logo-a Poslovnog udruženja, na predlog Upravnog odbora, odlučuje Skupština.

 

XIII – PRESTANAK RADA POSLOVNOG  UDRUŽENJA

Član 35.

Poslovno  udruženje prestaje da postoji:

 1. odlukom Skupštine, ili
 2. u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka rada Poslovnog udruženja, imovinom će se raspolagati u skladu sa Zakonom..

Član 36.

Poslovno udruženje ima pečat okruglog oblika, sa tekstom sledeće sadržine: POSLOVNO UDRUŽENJE VOJVOĐANSKI IKT KLASTER, NOVI SAD.

 

XIV – ZAVRŠNE ODREDBE

Član 37.

Ovaj Statut obavezuje ugovorne strane danom donošenja, a kao opšti akt Poslovnog udruženja stupa na snagu u trenutku upisa u registar.

Izmene i dopune ovog Statuta biće validne samo ako su u pisanoj formi, i ako postoji saglasnost od strane svih članova.