Menu Close

Vojvodina ICT Cluster u najnovijem broju časopisa PC Press: Plan ICT napretka

U najnovijem, martovskom broju časopisa za profesionalnu primenu računara i informatičke tehnologije “PC Press” koji izlazi punih osamnaest godina objavljen je i članak na temu: „Plan ICT napretka“ čiji smo autori.

pcpresslogo1

Obra­zo­va­nje i in­for­ma­ci­one te­hno­lo­gi­je u Srbi­ji se mo­ra­ju po­sma­tra­ti na vi­še ni­voa. Hro­ni­čni pro­blem ovog sek­to­ra je ne­dos­ta­tak ka­dro­va, pa je za­to o­bra­zo­va­nje za IT od klju­čne va­žnos­ti za bu­du­ći ra­zvoj. Va­žno je i edu­ko­va­ti mla­de (ali i nji­ho­ve ro­di­te­lje) i o­bja­sni­ti im da se u ovoj bran­ši na za­po­sle­nje ne če­ka ni da­na. S dru­ge stra­ne, no­ve te­hno­lo­gi­je tre­ba pa­me­tni­je ko­ris­ti­ti u nas­tav­nom pro­ce­su, od pred­škol­skog do uni­ver­zi­tet­skog ni­voa, či­me se IT za o­bra­zo­va­nje pos­tav­lja u fo­kus o­bra­zov­nog sis­te­ma.“

pc-press-ikt

Ra­ču­na­ri u priv­redi

Srpske IT kom­pa­ni­je pos­ti­žu za­pa­že­ne us­pe­he i ve­oma su ce­nje­ne na glo­bal­nom trži­štu. Sa dru­ge stra­ne, na do­ma­ćem te­re­nu tek sva­ko de­se­to pre­du­ze­će ko­ris­ti ne­ki o­zbilj­ni­ji ra­ču­nar­ski sis­tem u svom po­slo­va­nju. Ta­kva si­tu­aci­ja je ne­do­pus­ti­va i mo­ra­ju se pre­du­ze­ti ko­ra­ci za o­bra­zo­va­nje do­ma­ćih priv­re­dni­ka. Pros­to je ne­ve­ro­va­tno da se na­šim priv­re­dni­ci­ma još uvek mo­ra o­bja­šnja­va­ti šta ra­ču­na­ri mo­gu da uči­ne za nji­ho­vo po­slo­va­nje. Ne ra­di se, na­rav­no, sa­mo o os­tva­ri­va­nju u­šte­da i po­di­za­nju kon­ku­ren­tnos­ti. Ra­ču­na­ri omo­gu­ća­va­ju da se is­te stva­ri ra­de brže i kva­li­te­tni­je, ali i da se ra­de stva­ri ko­je ni­je bi­lo mo­gu­će ra­di­ti bez njih. U ve­zi sa ovim pro­ble­mom je i pro­blem zna­čaj­nog ne­dos­tat­ka ta­ko­zva­nih e‑ve­šti­na u Srbi­ji – ne­dos­ta­tak ono­ga što se na­zi­va ra­ču­nar­ska pi­sme­nost…

 

Članak detaljno možete pročitati na pratećem linku: PC Press ili preuzeti.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy